Intervjuarens guide till träffsäkra intervjufrågor

Ett beprövat sätt att få bra och tydliga svar under en rekryteringsintervju är att ställa beteendefrågor. Det innebär att du ber kandidaterna att berätta hur de har hanterat olika typer av situationer tidigare för att få en bild av deras kompetenser och egenskaper. En bra modell för beteendefrågor är STAR-modellen, som står för för Situation, Task, Action och Result, det vill säga situation, uppgift, agerande och resultat. Så här går metoden till:

Steg #1: Situation

Be kandidaten berätta om en situation som belyser den egenskap eller kompetens du vill undersöka, exempelvis stresshantering. Det kan du göra genom att säga ”berätta om ett tillfälle när du har jobbat under stark tidspress”.

Steg #2: Uppgift

Fortsätt med att ta reda på vilken kandidatens uppgift var i den aktuella situationen. Vad var hans eller hennes ansvar? Vilket mål hade personen? Vad var det som han eller hon försökte att uppnå i denna situation?

Steg #3: Agerande

Fråga vad kandidaten gjorde för att hantera situationen på ett konstruktivt sätt. Vilka andra alternativ övervägde han eller hon? Hur kom det sig att valet föll på just denna taktik? Skilj på vad personen gjorde själv och vad andra gjorde.

Steg #4: Resultat

Avsluta med att be kandidaten berätta om resultatet av hans eller hennes insatser. Hur slutade det? Finns det något som han eller hon har lärt sig av historien? Vad skulle personen göra annorlunda om samma sak inträffade i dag?

Att ställa rätt frågor är en bra början när det handlar om att lyckas med sin rekrytering, men det är inte allt. För att rekrytera på ett träffsäkert sätt gäller det också att processen som helhet är rätt upplagd. Vill du lära dig mer om hur ett sådant upplägg kan se ut, gå in på intervjuteknik.com/process

Copyright © 2017 Fredrik Hillvesson

Copyright © 2010–2024 Fredrik Hillvesson